Xương: Phân loại, Cấu tạo, Thành phần hóa học, Sự phát triển