Xu thế phát triển giáo dục và định hướng phát triển giáo dục thế kỷ XXI