Xã hội học

Thị hiếu là gì?

Thị hiếu là gì? Một kiểu cách, một mô hình, một mốt nào đó trong lối sống lôi cuốn được một số đông người theo nó trong một thời gian nhất định gọi là thị hiếu. Thị hiếu khác trào lưu ở chỗ là yếu tố sở thích không có liên quan đến ý thức hệ và không có tính bền...

Trào lưu là gì?

Khái niệm trào lưu Một bộ phận, một yếu tố nào đó của lối sống nảy sinh vào phát triển đã lôi cuốn được đông đảo công chúng không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, thành phần… thì gọi là trào lưu. Trào lưu có thể đại diện cho một tư tưởng mới, một xu thế lành mạnh,...

Vị trí xã hội là gì?

Vị trí xã hội của các cá nhân chính là vị trí tương đối của cá nhân trong cấu trúc xã hội, trong hệ thống quan hệ xã hội. Nó được xác định trong sự đối chiếu và so sánh với vị trí xã hội khác. Sự tồn tại vị trí xã hội của các cá nhân phụ thuộc...

Bản sắc dân tộc là gì?

Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình. Văn hóa là biểu hiện của trình độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định. Bản sắc dân tộc bao gồm...

Bản sắc văn hóa là gì?

Bản sắc dân tộc là vấn đề cốt lõi của mọi nền văn hóa. Trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (ban hành ngày 16 tháng 7 năm 1998), một nghị quyết mang tính chiến lược về văn hóa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế....

Giao lưu văn hóa và Hội nhập văn hóa

Giao lưu văn hóa là gì? Giao lưu văn hóa là khái niệm được sử dụng khá phổ biến. Mặc dù có nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng có thể thống nhất ở quan niệm cho rằng: giao lưu văn hóa là hiện tượng xảy ra khi những nhóm người có văn hóa khác nhau, tiếp xúc lâu dài và...

Kiểm soát xã hội là gì?

Kiểm soát xã hội là sự bố trí các chuẩn mực, các giá trị cùng những chế tài để ép buộc việc thực hiện chúng. Sự kiểm soát nhằm đưa ra hành vi của cá nhân, các nhóm vào các khuôn mẫu đã được xã hội thừa nhận là đúng, dùng các chế tài tiêu cực để đầy lùi...

Trật tự xã hội là gì?

1. Khái niệm, đặc điểm Trật tự xã hội là khái niệm chỉ sự tồn tại, hoạt động ổn định, hài hoà của các thành viên trong cơ cấu xã hội. Nó, biểu hiện tính tổ chức của đời sống xã hội, tính chuẩn mực của hành động xã hội. Nhờ sự trật tự xã hội mà hệ thống xã...

Quyền lực xã hội là gì?

Quyền lực xã hội, quyền lực là một dạng quan hệ xã hội theo chiều dọc, biểu hiện ở khả năng một cá nhân hoặc một nhóm điều khiển hành vi, thái độ, quan điểm của cá nhân khác hoặc nhóm khác. Thực chất của quyền lực chính là việc giới hạn hay mở rộng mức độ tự do...

Thuyết chức năng [Xã hội học]

Thuyết chức năng xuất hiện từ nửa đầu thế kỷ XX. Người đặt nền móng cho lý thuyết này là Durkheim (1758 - 1817) và Malinowaski (1884 - 1942).  Khi nghiên cứu xã hội Châu Âu và các nước khác, hai ông tập trung để giải quyết vấn đề đặt ra là: xã hội Châu Âu vận hành như...