Văn hóa học là gì? Bản chất, ý nghĩa của văn hóa học