Tuân Tử – Quan điểm duy vật và vô thần trong học thuyết về thế giới