Trung gian tài chính là gì? Đặc điểm, phân loại, vai trò