Triết học Hậu Mặc – Quan điểm duy vật trong nhận thức luận