Triết học cổ điển Đức: Nội dung, thành tựu, hạn chế của các đại diện tiêu biểu