Tri thức là gì? Vai trò của tri thức trong đời sống-xã hội