Tính Giai Thừa

Giai thừa của một số nguyên dương n , được ký hiệu là n ! , là tích của tất cả các số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng n.

n! = n (n-1) (n-2)…2 . 1

Quy ước 0! = 1

Ta có:

  • n(n – 1) (n – r + 1) = n!
  • (n r)!− và (n – 1)!n = n!

VD:

5! = 5.4.3.2.1 = 120

9! = 9.8.7.6.5.4.3.2.1= 362 880

Tính giai thừa thường gặp trong việc đánh giá các hoán vị và tổ hợp và trong hệ số của các số hạng của khai triển nhị thức. Các yếu tố đã được tổng quát hóa để bao gồm các giá trị phi tổng thể

Xem thêm:

Rate this page