Tích lũy tư bản là gì? Bản chất, Quy luật, Nhân tố ảnh hưởng