Thuế giá trị gia tăng là gì? Vai trò, cơ chế hoạt động thuế GTGT