Thông tin là gì? Vai trò & các thuộc tính của thông tin