Thời đại là gì? Nội dung và đặc điểm của thời đại ngày nay