Thiên cầu là gì? Đặc điểm, tính chất, đường điểm cơ bản