Thị trường đất đai là gì? Đặc trưng, Các yếu tố cấu thành