Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi của mỗi cá nhân