Tâm lý học

Hoạt động là gì? Các đặc điểm, cấu trúc của hoạt động

Hoạt động là gì? Các đặc điểm, cấu trúc của hoạt động; các dạng hoạt động. Khái niệm hoạt động Con người sống là con người hoạt động. Hoạt động là phương thức tồn tại của con người. Theo tâm lí học mácxit, cuộc sống con người là một dòng hoạt động, con người là chủ thể của các hoạt động...