Tại sao nói vận động là phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật chất?