Tài chính Tiền tệ

Vốn kinh doanh là gì? Cơ cấu và chiến lược nguồn vốn kinh doanh

1. Khái niệm Vốn kinh doanh Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của các nguồn lực dùng trong kinh doanh của doanh nghiệp. Tuỳ theo đặc điểm ngành nghề kinh doanh mà nhu cầu vốn kinh doanh, cơ cấu vốn kinh doanh của các doanh nghiệp cũng khác nhau, chẳng hạn: Các doanh nghiệp sản xuất,...

Xác định nhu cầu vốn thành lập doanh nghiệp

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp mới ra đời ngày càng nhiều, với loại hình và ngành nghề kinh doanh đa dạng. Tại Việt Nam, chính sách của Nhà nước ta là khuyến khích mọi người kể cả tổ chức, cá nhân nước ngoài có điều kiện đứng ra lập doanh nghiệp, kể...

Quản lý và nâng cao hiệu quả sự dụng vốn lưu động

Quản lý và nâng cao hiệu quả sự dụng vốn lưu động. 1. Quản lý vốn lưu động 1.1. Quản lý vốn bằng tiền Trong quá trình hoạt động kinh doanh, hằng ngày các doanh nghiệp luôn phải duy trì một khối lượng vốn bằng tiền nhất định, với mục đích: Thỏa mãn nhu cầu giao dịch, mua sắm: Nguyên vật liệu,...

Vốn lưu động là gì? Đặc điểm và phân loại

1. Khái niệm vốn lưu động Để tiến hành hoạt động SXKD, ngoài sức lao động và tư liệu lao động, doanh nghiệp còn cần phải có đối tượng lao động. Khác với tư liệu lao động, đối tượng lao động (nguyên vật liệu, nhiên liệu, bán thành phẩm…) chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất, đến chu kỳ...

Khấu hao tài sản cố định là gì? Phạm vi và thời điểm trích khấu hao

Khái niệm khấu hao tài sản cố định và ý nghĩa của việc trích khấu hao tài sản cố định 1. Khái niệm khấu hao tài sản cố định Trong quá trình tham gia vào SXKD, TSCĐ sẽ bị hao mòn dần. Để bù đắp giá trị TSCĐ đó bị hao mòn và có điều kiện thay thế khi TSCĐ hư...

Hao mòn tài sản cố định là gì?

1. Khái niệm hao mòn tài sản cố định Trong quá trình sử dụng tuy TSCĐ vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu nhưng thực tế do chịu ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân khác nhau làm cho TSCĐ của doanh nghiệp bị giảm dần về tính năng tác dụng, công năng, công suất, và do đó giảm...

Vốn cố định là gì? Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định

1. Khái niệm vốn cố định Để hoạt động doanh nghiệp phải có TSCĐ. Số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm, xây dựng hay lắp đặt TSCĐ hữu hình hay vô hình của doanh nghiệp và những tài sản dài hạn khác được gọi là vốn cố định của doanh nghiệp. Xem: Tài sản cố định là gì? Phân loại,...

Tài sản cố định là gì? Phân loại, nguyên giá, thời gian trích khấu hao

1. Khái niệm tài sản cố định Bất cứ quá trình kinh doanh nào cũng cần có sự hiện diện của 3 yếu tố cơ bản đó là: đối tượng lao động, tư liệu lao động và sức lao động. Bộ phận tư liệu lao động có giá trị lớn và có thời gian sử dụng, thu hồi giá trị...

Trung gian tài chính là gì? Đặc điểm, phân loại, vai trò

1. Khái niệm về trung gian tài chính Trung gian tài chính là những tổ chức thực hiện huy động vốn nhàn rỗi của những chủ thể tiết kiệm và sau đó cung cấp vốn cho những chủ thể có nhu cầu về vốn. 2. Đặc điểm của trung gian tài chính Trung gian tài chính bao gồm 3 đặc điểm cơ...

Nội dung của tài chính doanh nghiệp

1. Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp Kế hoạch tài chính phải đánh giá được hoạt động hiệu quả đầu tư phân phối sử dụng thu nhập và kết quả kinh doanh cuối cùng. Kế hoạch tài chính bao gồm: Kế hoạch tài chính dài hạn (cho kỳ hạn 5, 10 năm hoặc xa hơn) thường chịu tác...