Tag - Từ loại tiếng Việt

Thán từ là gì?

Ý nghĩa khái quát: Thán từ là từ loại dùng để biểu hiện cảm xúc, biểu lộ trực tiếp thái độ, tình cảm chủ quan của chủ thể phát ngôn. Khả năng kết hợp Thán từ không có mối liên hệ hình thức với từ đứng trước hoặc sau chúng. Chức năng cú pháp Thán từ vừa có vai trò như một từ,...

Tình thái từ là gì? Chức năng và phân loại

Ý nghĩa khái quát Tình thái từ là từ loại biểu thị ý nghĩa tình thái trong quan hệ của chủ thể phát ngôn với người nghe hay với nội dung được phản ánh, hoặc ý nghĩa tình thái gắn với mục đích phát ngôn. Tuy tình thái từ có số lượng không nhiều nhưng nó mang những sắc thái...

Trợ từ là gì? Các loại trợ từ

1. Định nghĩa: Trợ từ là những từ không có ý nghĩa từ vựng chân thực, dùng để nhấn mạnh thêm nghĩa cho từ, ngữ trong câu, chuyển đổi cấu tạo câu, hoặc biểu thị tình cảm, thái độ của người nói trong giao tiếp. 2. Các loại trợ từ: - Trợ từ nhấn mạnh thêm nghĩa cho từ, ngữ +...

Quan hệ từ là gì? Chức năng và phân loại

1. Định nghĩa Quan hệ từ là từ biểu thị quan hệ ngữ pháp giữa cụm từ, trong câu. Nhận xét: Từ loại này không có liên hệ gì tới sự vật, quá trình, hành động, tính chất, số lượng. Chúng cũng không bổ sung cho từ loại khác một ý nghĩa nào mà chỉ biểu thị quan hệ giữa các...

Phó từ là gì? Chức năng và phân loại phó từ

Ý nghĩa khái quát: là những từ biểu thị ý nghĩa về quan hệ giữa quá trình và đặc trưng với thực tại, biểu thị ý nghĩa về cách thức nhận thức và phản ánh các quá trình và đặc trưng trong hiện thực. Khả năng kết hợp: thường dùng kèm với động từ, tính từ. Chức năng cú pháp: làm...

Lượng từ là gì?

Ý nghĩa khái quát: là những từ biểu thị quan hệ về số lượng với sự vật được nêu ở danh từ. Khả năng kết hợp: chuyên dùng kèm với danh từ. Chức năng: làm thành tố phụ trong cụm danh từ. Phân loại: + Nhóm: “những, các, một”. Trong đó “những, các” ý nghĩa số nhiều; “một” chỉ ý nghĩa số đơn. +...

Chỉ từ là gì? Chức năng và phân loại chỉ từ

Chỉ từ là gì? Ý nghĩa khái quát Chỉ từ là những từ trỏ nơi chốn, thời điểm xác định (định vị về thời gian và không gian). Cách gọi khác là đại từ chỉ định (Lê Biên), chỉ định từ (Diệp Quang Ban) Khả năng kết hợp Làm thành phần phụ sau trong cụm danh từ Chức năng cú pháp Có thể làm trạng...

Đại từ là gì? Chức năng và phân loại đại từ

1. Định nghĩa Đại từ là những từ dùng để trỏ, xưng hô hoặc thay thế cho một bộ phận nào đó trong câu (bộ phận đó có thể là từ cùng có thể là một đơn vị lớn hơn từ). Do đặc điểm này mà đại từ có thể giữ bất cứ chức vụ ngữ pháp gì ở trong...

Số từ là gì? Chức năng và phân loại số từ

1. Định nghĩa: Số từ là từ loại chỉ số lượng hoặc thứ tự của sự vật. Chức năng chủ yếu của số từ làm thành tố phụ cho một cụm từ có danh từ làm trung tâm. Ví dụ: Một, hai, ba, bốn... 2. Phân loại: Để biểu thị ý nghĩa số lượng trong tiếng Việt có thể có nhiều phương thức. + Còn...

Tính từ là gì? Chức năng và phân loại tính từ

Tính từ là gì? Chức năng và phân loại tính từ. 1. Định nghĩa Tính từ là những từ chỉ tính chất của sự vật (tính chất được hiểu theo nghĩa rộng, có thể là đặc trưng, hình khối, màu sắc, dung lượng ...). Ví dụ: - Mảnh vườn rộng khoảng 60 m2. - Cô ấy rất thông minh. 2. Các tiểu loại: - Nhóm tính...