Tag - Tri giác

Tri giác xã hội là gì? Các cơ chế tri giác xã hội

Khái niệm Tri giác xã hội Tri giác xã hội là sự cảm nhận, hiểu biết và sự đánh giá của chủ thể tri giác về các đối tượng xã hội: các cá nhân, nhóm người, bản thân mình, hoặc các hiện tượng xảy ra có sự tham gia của con người. Tri giác xã hội đó là hiện tượng nhận...

Các quy luật của tri giác

Liên quan: Tri giác là gì? Đặc điểm và các loại tri giác. Quy luật về tính đối tượng của tri giác Tri giác bao giờ cũng Có đối tượng là các sự vật trong hiện thực khách quan. Tri giác phản ánh các sự vật hiện tượng trong hiện thực khách quan không phải dưới hình thức tập hợp đơn thuần...

Tri giác là gì? Đặc điểm và các loại tri giác.

Tri giác là gì? Đặc điểm và các loại tri giác. 1. Khái niệm về tri giác Khi các thông tin về các thuộc tính của sự vật, hiện tượng có được nhờ cảm giác được chuyển tới vỏ não thì ngay lập tức chúng được tổ chức sắp xếp tạo nên một hình ảnh đầy đủ có ý nghĩa về...