Tag - Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu dân tộc học (Ethnography) là gì?

Nghiên cứu dân tộc học (Ethnography) là một thiết kế nghiên cứu diễn giải lấy cảm hứng từ nhân chủng học. Nghiên cứu dân tộc học nhấn mạnh rằng các hiện tượng nghiên cứu phải được nghiên cứu trong bối cảnh nền văn hóa của chúng. Nhà nghiên cứu cần phải đắm mình trong một nền văn hóa nhất định...

Nghiên cứu hành động (Action research) là gì?

Nghiên cứu hành động (Action research) giả định rằng cách tốt nhất để nhận thức các hiện tượng xã hội phức tạp là trực tiếp can thiệp, tác động vào những hiện tượng đó và sau đó quan sát kết quả của quá trình tác động. Trong phương pháp này, các nhà nghiên cứu thường là một nhà tư vấn...

Thảo luận nhóm nhỏ (Focus group research) là gì?

Thảo luận nhóm nhỏ (còn gọi thảo luận nhóm tâm điểm - Focus group research) là việc tập hợp một nhóm nhỏ người tham gia (thường là 6 đến 10 người) tại một địa điểm và tổ chức thảo luận về một hiện tượng quan tâm trong khoảng thời gian 1,5 đến 2 giờ. Thảo luận này được chủ trì...

Nghiên cứu trường hợp (Case study) là gì?

Nghiên cứu trường hợp (Case study) là việc điều tra sâu, trong một khoảng thời gian dài về một hoặc nhiều vấn đề khoa học được phát hiện trong thực tế cuộc sống. Dữ liệu có thể được thu thập bằng cách sử dụng kết hợp các phương pháp như phỏng vấn, quan sát cá nhân và phân tích...

Phân tích dữ liệu thứ cấp (Secondary data analysis) là gì?

Phân tích dữ liệu thứ cấp (secondary data analysis) là việc phân tích các dữ liệu được người khác thu thập và xử lý trước đây. Những dữ liệu này có thể bao gồm dữ liệu từ các cơ quan chính phủ như các số liệu thống kê việc làm từ các Cơ quan Dịch vụ Lao động, thống...

Khảo sát thực địa (Field survey) là gì?

Khảo sát thực địa (field survey) là những thiết kế phi thực nghiệm, không kiểm soát hay tác động các biến độc lập mà đánh giá các biến này và kiểm tra kết quả bằng cách sử dụng các phương pháp thống kê. Khảo sát thực địa giúp nắm bắt được bức tranh tổng thể của thực tế, các...

Nghiên cứu thực nghiệm (Experimental study) là gì?

Nghiên cứu thực nghiệm (experimental studies)(*) là những nghiên cứu nhằm mục đích kiểm tra mối quan hệ nhân - quả (các giả thuyết) trong điều kiện, môi trường nghiên cứu được kiểm soát chặt chẽ bằng cách tách biệt các yếu tố nguyên nhân với kết quả về mặt thời gian, áp đặt yếu tố nguyên nhân đối...

Thiết kế nghiên cứu là gì? Các thuộc tính cơ bản

Tìm hiểu về Thiết kế nghiên cứu, các thuộc tính cơ bản của một thiết kế nghiên cứu. Thiết kế nghiên cứu là gì? Thiết kế nghiên cứu là một kế hoạch toàn diện, chỉ rõ cách thức thu thập dữ liệu trong một dự án nghiên cứu thực nghiệm. Thiết kế nghiên cứu là một "lộ trình chi tiết" cho...