Tag - Thanh toán quốc tế

Thư tín dụng (Letter of Credit – L/C) là gì?

Trong thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ, L/C là một phương tiện rất quan trọng, vì rằng nếu không mở được L/C có nghĩa là phương thức thanh toán này cũng không thể được xác lập và người xuất khẩu sẽ không giao hàng hóa cho người nhập khẩu. 1. Thư tín dụng (Letter of Credit -...

Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary credits)

Toàn bộ nội dung phương thức thanh toán tín dụng chứng từ đều phải tuân thủ theo bản “Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ" (UCP - Uniform Customs and Practice for Documentary Credit) do Phòng Thương mại Quốc tế (ICC – International Chamber of Commerce) soạn thảo. Trước ngày 01 tháng 07 năm...

Thanh toán nhờ thu (collection of payment)

Thanh toán nhờ thu là gì? Quy trình thanh toán nhờ thu được thực hiện thế nào? 1. Khái niệm Thanh toán nhờ thu (collection of payment) là phương thức thanh toán mà trong đó người xuất khẩu sau khi hoàn thành nghĩa vụ chuyển giao hàng hóa, tiến hành ủy thác cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ tiền...

Chuyển tiền (Remittance) là gì? [Thanh toán quốc tế]

1. Khái niệm chuyển tiền Chuyển tiền (Remittance) là phương thức thanh toán mà trong đó một khách hàng (người trả tiền, người nhập khẩu hoặc con nợ) yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho người hưởng lợi (Người nhận tiền, người xuất khẩu hoặc chủ nợ) tại một địa điểm nhất định...

Thanh toán quốc tế: Cơ sở và Phương tiện thanh toán

1. Cơ sở của thanh toán quốc tế Các nước trên thế giới đều có mối liên hệ với nhau về nhiều mặt như: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các quan hệ khác. Các quan hệ kinh tế và phi kinh tế đó phải được kết thúc bằng việc trả tiền, việc trả tiền giữa các...

Thị trường hối đoái là gì? Các chủ thể tham gia và Nghiệp vụ

1. Khái niệm thị trường hối đoái Thị trường hối đoái (Foreign Exchange Market) còn gọi là thị trường ngoại hối hoặc thị trường ngoại tệ. Foreign Exchange Market là thị trường quốc tế, là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua – bán các ngoại tệ và các phương tiện thanh toán có giá trị bằng ngoại tệ. Trên...

Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) là gì? Nội dung, trạng thái & các biện pháp điều chỉnh BOP

Mỗi một quốc gia trên thế giới đều có những quan hệ về kinh tế, văn hoá, chính trị, quân sự, ngoại giao với nhiều quốc gia khác. Gắn với các quan hệ này là các dòng ngoại tệ chảy vào, chảy ra của từng quốc gia tức là phát sinh các khoản thu chi ngoại tệ. Để đánh...

Tỉ giá hối đoái là gì? Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái

Giữa các nước luôn luôn nảy sinh các quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao, du lịch, bắt buộc phải có sự thanh toán, chi trả bằng tiền để kết thúc các quan hệ trên, cho nên phát sinh quan hệ thanh toán quốc tế. Trong giao dịch quốc tế nói chung, các chủ thể tham gia...