Tag - Tập thể

Sự tự xác định của cá nhân trong tập thể

Sự tự xác định ở đây khác với theo đuôi và cũng khác với ám thị nhóm (cứ tin nhóm là đúng). Tự xác định là sự suy nghĩ (và hành động) theo những tư tưởng  chung của tập thể, theo những mục đích và giá trị chung của tập thể và hành động phù hợp với ích chung...

Tập thể là gì?

Tập thể là gì? Cấu trúc quan hệ cá nhân trong tập thể, Các giai đoạn phát triển tập thể. 1. Khái niệm tập thể Tập thể là một loại nhóm nhỏ phát triển cao. Nhóm nhỏ có thể phát triển qua 3 mức độ: - Nhóm phân tán: Là loại nhóm các thành viên mới tập hợp lại với nhau, các...

Hệ thống lợi ích kinh tế: cá nhân, tập thể và xã hội

Liên quan: Lợi ích kinh tế là gì? Bản chất và Vai trò Trong hệ thống lợi ích kinh tế: cá nhân, tập thể và xã hội, thì lợi ích kinh tế cá nhân là động lực trực tiếp, mạnh mẽ nhất thúc đẩy các chủ thể tham gia một cách tích cực vào các hoạt động kinh tế - xã...