Tag - Tài chính

Tổ chức công tác kiểm tra tài chính

1. Nguyên tắc tổ chức công tác kiểm tra tài chính Mục đích của kiểm tra tài chính là phát huy những nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý các vi phạm. Khi các nhân tố tích cực được phát huy, khả năng phòng ngừa các vi phạm cũng tăng lên và ngược lại. Việc phòng ngừa các...

Kiểm tra tài chính là gì? Đặc điểm và Tác dụng

1. Khái niệm kiểm tra tài chính Kiểm tra tài chính là một hoạt động quan trọng, không thể thiếu được trong công tác quản lý. Bằng việc sử dụng các kỹ thuật và phương pháp quan sát, phân tích, đối chiếu một cách có hệ thống các thông tin, các chủ thể tài chính có thể kiểm tra hiệu...

Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm

Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất dịch vụ. 1. Chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tỉnh cho thời...

Quản lý và Sử dụng Vốn kinh doanh

1. Vốn kinh doanh và đặc điểm của vốn kinh doanh 1.1. Vốn kinh doanh là gì? Để tiến hành sản xuất kinh doanh dưới bất kỳ quy mô nào thì các doanh nghiệp cũng cần phải có tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động, tức phải có vốn hay một quỹ tiền tệ ứng trước...

Nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp

Tổ chức tài chính doanh nghiệp là việc hoạch định chiến lược về tạo lập và sử dụng tài chính và hệ thống các biện pháp để thực hiện chiến lược đổ nhằm thực hiện các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Tổ chức tài chính doanh nghiệp phải dựa trên các nguyên tắc...

Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp

1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp Theo luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2000, năm 2005 thì doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh. Dựa vào...

Cân đối ngân sách là gì?

1. Khái niệm cân đối ngân sách Cân đối ngân sách là tổng thu ngân sách bằng tổng chi ngăn sách tính cho năm ngân sách. Nếu tổng thu ngân sách lớn hơn tổng chỉ ngân sách gọi là thặng dư ngân sách và ngược lại nếu tổng thu ngân sách nhỏ hơn tổng chi ngân sách gọi là thâm...

Chi ngân sách nhà nước là gì? Nội dung, phân loại, nguyên tắc chi

1. Khái niệm chi ngân sách nhà nước Chi ngân sách Nhà nước là quá trình phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ của Nhà nước để thực hiện các chức năng của Nhà nước. Chi ngân sách là một trong những hoạt động quan trọng của ngân sách Nhà nước, nó là một mặt của chức năng phân...

Thu ngân sách nhà nước là gì? Nội dung các khoản thu

1. Khái niệm và các nhân tố tác động đến thu ngân sách Thu ngân sách Nhà nước là một trong những hoạt động cơ bản, nhằm tạo lập quỹ tiền tệ của Nhà nước phục vụ cho việc thực hiện các chức năng của Nhà nước. Thu ngân sách thực chất là sự phân chia nguồn tài chính quốc gia...

Bản chất và vai trò của Ngân sách nhà nước

1. Bản chất và đặc điểm của ngân sách Nhà nước Nhà nước có chức năng: trấn áp với những đối tượng chống đối để bảo vệ chính quyền, quản lý và phát triển kinh tế – xã hội. Để có thể thực hiện các chức năng trên, Nhà nước phải có trong tay những nguồn tài chính nhất định....