Tag - Km

Quy đổi từ Km sang Dặm

Cách đổi Kilomet sang Dặm 1 km (cây số) bằng 0,62137119 dặm: 1 km = (1 / 1.609344) mi = 0.62137119 mi Khoảng cách d trong dặm (d) bằng với khoảng cách d trong kilômét (km) chia 1,609344: d (mi) = d (km) / 1.609344 Ví dụ: Chuyển đổi 30 km để dặm: d (mi) = 30km / 1.609344 = 18.6411 mi Bảng chuyển đổi Km sang Dặm Kilomet (km) Dặm...

Quy đổi từ Dặm sang Km

Cách đổi dặm sang km 1 dặm tương đương với 1,609344 km: 1 mi = 1,609344 km Khoảng cách d đơn vị kilômét (km) bằng khoảng cách d đơn vị dặm (d) nhân 1,609344 Công thức: d (km) = d (mi) × 1.609344 Ví dụ: Chuyển đổi 30 dặm sang km: d (km) = 30 × 1.609344 = 48.2804 km Bảng chuyển đổi Dặm sang km Dặm Anh...