Tag - Quan hệ sản xuất

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất quy định sự vận động, phát triển cùa các phương thức sản xuất trong lịch sử. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt của một phương thức sản xuất có tác động biện chứng, trong đó lực lượng sản...

Quan hệ sản xuất là gì? Biểu hiện và bao gồm những yếu tố nào?

Quan hệ sản xuất là gì? Quan hệ sản xuất biểu hiện cho điều gì? Trình bày các loại hình quan hệ sản xuất cơ bản hiện nay ở Việt Nam? Khái niệm quan hệ sản xuất Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa con người và con người trong quá trình sản xuất vật chất. Theo một nghĩa chung...