Tag - Nhập môn thuế

Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thuế

Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thuế Quá trình hình thành và phát triển bộ máy quản lý Nhà nước về thuế ở Việt Nam Từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập cho đến nay, cùng với sự phát triển của ngành tài chính, tổ chức bộ máy tài chính nói chung và tổ...

Các yếu tố cấu thành một luật thuế

Luật thuế do Quốc hội ban hành, quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ. Xem xét cấu tạo một Luật thuế là xem xét sự sắp xếp, bố trí các quy phạm pháp luật theo các nội dung điều chỉnh. Ở nước ta, các Pháp lệnh, Nghị quyết do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành chứa đựng...

Chế định thuế trong lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam

Lịch sử nước ta mặc dù đã hình thành từ rất lâu nhưng cho đến tận thể kỷ XI, đời vua Trần Thái Tông (1225 - 1237) thì việc đánh thuế mới được hình thành một cách có tổ chức và có hệ thống. Ngược dòng lịch sử, chúng ta tìm hiểu khái quát về chế định thuế hình...

Căn cứ phân loại thuế? Các loại thuế cơ bản

Tùy theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước mà hệ thống pháp luật thuế bao gồm nhiều loại thuế khác nhau. Để định hướng xây dựng và quản lý hệ thống thuế, chúng ta tiến hành sắp xếp các Luật thuế có cùng tính chất thành những nhóm khác nhau, gọi là phân loại thuế. Phân...

Thuế là gì? Vai trò, chức năng của thuế trong QLNN

Thuế là gì? Phân biệt thuế với phí, lệ phí; Các chức năng và vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường và quản lý nhà nước. Khái niệm: Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các...