Tag - Nhà nước và Cách mạng xã hội

Cách mạng xã hội là gì?

Cách mạng xã hội là gì? Tại sao cách mạng xã hội là phương thức thay thế các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau? Khái niệm cách mạng xã hội Cách mạng xã hội là bước nhảy vọt về chất trong sự phát triển của xã hội, nhờ đó mà một hình thái kinh tế xã hội này...

Các kiểu và hình thức nhà nước trong lịch sử

Phân tích các kiểu và hình thức nhà nước trong lịch sử? Sự xuất hiện các kiểu nhà nước ở trong lịch sử bao giờ cũng phụ thuộc vào vào cơ sở kinh tế của một hình thái kinh tế - xã hội nhất định. Tương ứng với ba hình thái kinh tế - xã hội có đối kháng giai...

Đặc trưng và chức năng của nhà nước

Phân tích những đặc trưng và chức năng của nhà nước? Đặc trưng của nhà nước (có ba đặc trưng cơ bản): a, Thiết lập quyền lực công cộng đối với xã hội (có một hệ thống quyền lực chuyên nghiệp mang tính cưỡng chế đối với xã hội) Khác với với cơ quan điều hành chung trong xã hội thị tộc,...

Nguồn gốc và bản chất của nhà nước

Phân tích nguồn gốc, bản chất của nhà nước? Nguồn gốc của nhà nước Nhà nước là một phạm trù lịch sử, ra đời và tồn tại trong những điều kiện lịch sử nhất định; nhà nước cũng mất đi khi những cơ sở tồn tại của nó không còn nữa. Bởi trong lịch sử phát triển của xã hội đã...