Tag - m/s

Quy đổi từ M/s sang Km/h

Cách đổi từ M/s sang Km/h 1 mét trên giây bằng 3.6 kilomet trên giờ Cách đổi như sau: 1 m/s = (1 m)/(1 giây) = ( 1/1000 km)/(1/3600 giờ) = (1/1000)/(1/3600) (km/giờ) = 3600/1000 (km/h) = 3,6 (km/h) Như vậy: Vận tốc V đơn vị kilomet trên giờ (km/h) bằng vận tốc V đơn vị...

Quy đổi từ Km/h sang M/s

Cách đổi từ km/h sang m/s 1 km/h = 1/3.6 m/s = 0.277777778 m/s Cách đổi như sau: Có: 1 km = 1000 m 1 giờ = 3600 giây Nên: 1 km/h = (1 km)/( 1 giờ) = (1000 m)/(3600 giây) = 1000/3600 (m/giây) = 1/3.6 (m/s) = 0.277777778 (m/s) Như vậy: Vận tốc V đơn vị mét trên giây...