Tag - Luật kinh doanh

Thuê đất, cho thuê đất là gì? Đặc điểm, mục đích, ý nghĩa

1. Quan niệm về thuê đất, cho thuê đất Thuê đất là một hoạt động phổ biến hiện nay không chỉ trên thế giới mà còn diễn ra rất sôi động ở Việt Nam. Thuê đất là một hiện tượng tất yếu trong nền kinh tế thị trường vì các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mong muốn khai thác...

Giải thể doanh nghiệp: : Điều kiện, thủ tục giải thể

Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ công ty mà không gia hạn; Theo quyết định chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty, tất cả thành viên hợp danh, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; Công ty không còn đủ số lượng...

Chuyển đổi doanh nghiệp là gì? Thủ tục chuyển đổi

Khái niệm Chuyển đổi doanh nghiệp là việc chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn (gọi là công ty được chuyển đổi) thành công ty công ty cổ phần (gọi là công ty chuyển đổi) và ngược lại. Hậu quả pháp lý: Công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; công ty chuyển đổi hưởng các quyền, lợi ích...

Hợp nhất & Sáp nhập doanh nghiệp là gì? Thủ tục

Hợp nhất doanh nghiệp Khái niệm: Hợp nhất doanh nghiệp là việc hai hay một số công ty cùng loại (gọi là công ty bị hợp nhất) hợp lại thành một công ty mới (gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất. Hậu quả...

Chia & Tách doanh nghiệp là gì? Thủ tục chia/tách

Chia doanh nghiệp là gì? Khái niệm Chia doanh nghiệp là việc chia một công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (gọi là công ty bị chia) thành hai hay nhiều công ty mới cùng loại. Hậu quả pháp lý: Công ty bị chia chấm dứt tồn tại; các công ty mới cùng liên đới chịu trách nhiệm về...

Doanh nghiệp là gì? Khái niệm, Đặc điểm, Phân loại

1. Khái niệm về doanh nghiệp Tùy theo cách tiếp cận và giai đoạn phát triển kinh tế mà có những quan niệm khác nhau về doanh nghiệp. Theo Luật doanh nghiệp năm 2020: “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định...

Luật kinh doanh (luật kinh tế) là gì? Đối tượng, chủ thể, vai trò, vị trí

Khái niệm Luật kinh doanh (luật kinh tế) Theo quan điểm trước đây Luật kinh tế là ngành luật riêng biệt của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, luật kinh tế được hiểu là ngành luật trong hệ thống pháp luật việt nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ kinh tế...