Tag - Kế toán vốn bằng tiền

Kế toán tiền đang chuyển

Nguyên tắc kế toán, chứng từ, tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán tiền đang chuyển; 1. Chứng từ kế toán Trong quá trình kế toán tiền đang chuyển, kế toán sử dụng các loại chứng từ tương tự như đối với kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng: Phiếu chi, Phiếu thu, giấy báo Nợ, giấy báo...

Kế toán tiền gửi ngân hàng

Nguyên tắc kế toán, chứng từ, tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán tiền gửi ngân hàng; 1. Chứng từ kế toán Trong quá trình kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán sử dụng các loại chứng từ chủ yếu sau: - Ủy nhiệm chi: là phương tiện thanh toán mà người trả tiền lập lệnh thanh toán theo...

Kế toán tiền mặt: nguyên tắc, chứng từ, tài khoản và phương pháp

Nguyên tắc kế toán, chứng từ, tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán tiền mặt; 1. Chứng từ kế toán Để thực hiện quản lý và kế toán tiền mặt, kế toán sử dụng các loại chứng từ chủ yếu sau: - Phiếu thu: Là chứng từ nhằm xác định số tiền mặt thực tế nhập quỹ. Phiếu thu là...