Tag - Kế toán các khoản ứng trước

Kế toán cầm cố, thế chấp, ký cược, ký quỹ

Khái niệm, nguyên tắc kế toán, tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán cầm cố, thế chấp, ký cược, ký quỹ trong doanh nghiệp. 1. Khái niệm: Cầm cố, thế chấp, ký cược, ký quỹ là số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược tại các doanh...

Kế toán chi phí trả trước

Nội dung chi phí trả trước, nguyên tắc kế toán, tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán chi phí trả trước; 1. Nội dung chi phí trả trước: Chi phí trả trước là chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán hoặc...

Kế toán tạm ứng

Nguyên tắc kế toán, chứng từ, tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán tạm ứng; 1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán: Tạm ứng là số tiền doanh nghiệp chi cho người lao động thuộc doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ đã được phê duyệt. Kế toán tạm ứng cần quán triệt các nguyên tắc sau: Tạm ứng...