Tag - Kế toán các khoản phải thu

Kế toán dự phòng phải thu khó đòi

Kế toán dự phòng phải thu khó đòi (đối tượng lập dự phòng, phương pháp tính dự phòng, nguyên tắc và phương pháp kế toán); 1. Đối tượng lập dự phòng: Các khoản phải thu thuộc đối tượng lập dự phòng phải thu khó đòi bao gồm: - Các khoản nợ phải thu đã quá hạn cam kết thanh toán, doanh nghiệp...

Kế toán các khoản phải thu khác

1. Nội dung các khoản phải thu khác: Các khoản phải thu khác trong doanh nghiệp bao gồm: - Giá trị tài sản thiếu được phát hiện qua kiểm kê nhưng chưa xác định được nguyên nhân, phải chờ xử lý; - Các khoản phải thu về bồi thường vật chất do cá nhân, tập thể (trong và ngoài doanh nghiệp) gây...

Kế toán thuế GTGT được khấu trừ

Kế toán thuế GTGT được khấu trừ (bản chất, cách thức khấu trừ và phương pháp kế toán); 1. Bản chất của thuế GTGT được khấu trừ: Thuế GTGT là loại thuế gián thu, người mua thanh toán cho người bán theo giá có thuế GTGT, người tiêu dùng cuối cùng là người gánh chịu thuế. Khi doanh nghiệp mua tài...

Kế toán phải thu khách hàng

Kế toán thanh toán với khách hàng (nội dung thanh toán, nguyên tắc kế toán và phương pháp kế toán); 1. Nội dung thanh toán với khách hàng: Các khoản thanh toán giữa doanh nghiệp với khách hàng bao gồm: - Các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng...