Tag - Einstein

Thuyết tương đối hẹp của Einstein

Phương trình E = mc2 của Einstein cho thấy rằng năng lượng và khối lượng có thể hoán đổi cho nhau. Thuyết tương đối hẹp giải thích cách thức liên kết giữa không gian và thời gian đối với các vật thể chuyển động với tốc độ nhất quán trên một đường thẳng. Một trong những khía cạnh nổi tiếng nhất...