Tag - Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

Chủ trương đấu tranh của Đảng những năm 1936-1939

Chủ trương đấu tranh của Đảng những năm 1936-1939. 1. Hoàn cảnh lịch sử: a. Tình hình thế giới: Cuộc khủng hoảng kinh tế trong những năm 1929 – 1933 ở các nước thuộc  hệ thống tư bản chủ nghĩa đã làm cho mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản ngày càng gay gắt và phong trào cách mạng của...

Chủ trương khôi phục tổ chức và phong trào cách mạng 1930-1935

Chủ trương khôi phục tổ chức và phong trào cách mạng 1930-1935. Vừa mới ra đời, Đảng đã phát động được một phong trào cách mạng rộng lớn mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ-Tĩnh. Cao trào cách mạng 1930-1931 đã tập hợp được đông đảo quần chúng công nông, chĩa mũi nhọn đấu tranh vào bọn đế quốc, phong...

Luận cương chính trị tháng 10/1930: nội dung và ý nghĩa

Tháng 4/1930, sau thời gian học tập ở Liên Xô, Trần Phú được Quốc tế Cộng sản cử về nước hoạt động. Tháng 7/1930, Trần Phú được bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ ngày 14 – 30/10/1930, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ nhất họp tại Hương Cảng (Trung Quốc) do Trần...

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Đường lối cách mạng của Đảng là gì? Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. 1. Khái niệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3/2/1930. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng...

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó: Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ giai đạon tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc...