Tag - Đảng Cộng sản Việt Nam

Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Đánh giá những thành tựu cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng...

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng. a) Vai trò lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) Trong vòng 15 năm kể từ khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi nhanh chóng trên...

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó: Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ giai đạon tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc...