Tag - Chủ nghĩa xã hội khoa học

Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác – Lênin và sự vận dụng ở Việt Nam

Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác - Lênin - Tư tưởng về cách mạng không ngừng của C. Mác - Ph. Ăngghen C. Mác và Ph. Ănghen là những người đầu tiên nêu lên tư tưởng về cách mạng không ngừng. Các ông quan niệm rằng: Cách mạng của giai cấp công nhân phát triển không ngừng...

Cách mạng xã hội chủ nghĩa: Nguyên nhân, mục tiêu, nội dung và sự vận dụng ở Việt Nam

1. Nguyên nhân, điều kiện khách quan, chủ quan của cách mạng xã hội chủ nghĩa 1.1. Khái niệm về cách mạng xã hội chủ nghĩa Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo, nhắm xoá bỏ chế độ xã hội cũ, nhất là chế độ tư bản chủ nghĩa, xây dựng...

Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam và Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự hình thành giai cấp công nhân Việt Nam Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược, biến nước ta thành một nước thuộc địa nửa phong kiến, nơi tiêu thụ hàng hóa, khai thác tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt của chúng. Sau khi đặt được ách thống trị trên toàn bộ nước ta, vào đầu...

Đảng Cộng Sản là gì? Sự ra đời và vai trò của Đảng Cộng Sản

Tự bản thân mình, giai cấp công nhân không thể thực hiện được sứ mệnh lịch sử. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là khách quan, song để biến khả năng khách quan thành hiện thực thì phải thông qua những nhân tố chủ quan. Trong những nhân tố ấy, việc thành lập Đảng Cộng sản...

Giai cấp công nhân (giai cấp vô sản) là gì? Sứ mệnh lịch sử của nó

Giai cấp công nhân (giai cấp vô sản) là gì? Nội dung sứ mệnh lịch sử của nó. Khái niệm giai cấp công nhân (giai cấp vô sản) Cũng như mọi hiện tượng xã hội khác, giai cấp công nhân là con đẻ của một hoàn cảnh lịch sử cụ thể và cùng với sự phát triển của lịch sử, cũng...

Thời kỳ Quá độ lên Chủ nghĩa xã hội

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì? Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam? Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kỳ cải biến cách...

Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì?

Khái niệm hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa là một chế độ xã hội phát triển cao nhất hiện nay, là chế độ có quan hệ sản xuất dựa trên sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, thích ứng với lực lượng...

Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

1. Khái niệm chủ nghĩa xã hội khoa học Theo nghĩa rộng, chủ nghĩa xã hội khoa học (hay chủ nghĩa cộng sản khoa học) là chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung với tính cách là sự luận chứng toàn diện (triết học, kinh tế chính trị và xã hội - chính trị) về sự diệt vong tất yếu...

Chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì?

Chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì? Các giai đoạn phát triển, giá trị và hạn chế lịch sử của Chủ nghĩa xã hội không tưởng. 1. Khái niệm chủ nghĩa xã hội không tưởng Chủ nghĩa xã hội không tưởng là một hệ thống những quan điểm, tư tưởng về giải phóng xã hội, giải phóng con người; xây...