Tag - Chủ nghĩa xã hội khoa học

Dân chủ xã hội chủ nghĩa

1. Quá trình ra đời của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Trên cơ sở tổng kết thực tiễn quá trình hình thành và phát triển các nền dân chủ trong lịch sử và trực tiếp nhất là nền dân chủ tư sản, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng, đấu tranh cho dân chủ...

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân là nội dung chủ yếu, điểm căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, là phạm trù trung tâm, nguyên lý xuất phát của chủ nghĩa xã hội khoa học. Đó cũng là trọng điểm của cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận trong thời đại ngày nay. 1....

Dân chủ là gì? Sự ra đời, phát triển của dân chủ

1. Quan niệm về dân chủ Thuật ngữ dân chủ ra đời vào khoảng thế kỷ thứ VII – VI trước công nguyên. Các nhà tư tưởng Lạp cổ đại đã dùng cụm từ “demokratos” để nói đến dân chủ, trong đó Demos là nhân dân (danh từ) và kratos là cai trị (động từ). Theo đó, dân chủ được hiểu...

Chủ nghĩa Xã hội là gì? Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

1. Chủ nghĩa xã hội là gì? Chủ nghĩa xã hội (tiếng Anh: Socialism) được hiểu theo bốn nghĩa:1) Là phong trào thực tiễn, phong trào đấu tranh của nhân dân lao động chống lại áp bức, bất công, chống các giai cấp thống trị; 2) Là trào lưu tư tưởng, lý luận phản ánh lý tưởng giải phóng nhân...

Cách mạng Xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa

Khái niệm tư tưởng, văn hóa, cách mạng tư tưởng và văn hóa Tư tưởng là quan điểm và ý nghĩ chung của con người đối với hiện thực khách quan. Tư tưởng thuộc phạm trù ý thức, là sản phẩm chủ quan của con người. Vì vậy, ý thức như thế nào phụ thuộc vào đối tượng, phản ánh,...

Gia đình là gì? Khái niệm, vị trí, chức năng

1. Khái niệm gia đình Gia đình là một cộng đồng người đặc biệt, có vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của xã hội. C.Mác và Ph.Ăngghen, khi đề cập đến gia đình đã cho rằng: “Quan hệ thứ ba tham dự ngay từ đầu vào quá trình phát triển lịch sử: hàng ngày tái...

Tôn giáo là gì? Bản chất, nguồn gốc, tính chất, chức năng của tôn giáo

Tôn giáo là một hiện tượng xã hội, tồn tại cùng với chiều dài lịch sử xã hội loài người. Tôn giáo xuất hiện ngay từ khi con người còn ở chốn hoang sơ, là một nhu cầu của tín đồ và những người theo tôn giáo. Một nhu cầu có tính cộng đồng, dân tộc, khu vực và...

Nội dung “Cương lĩnh dân tộc” của chủ nghĩa Mác – Lênin

Dựa trên cơ sở tư tưởng của C. Mác - Ph. Ăngghen về vấn đề dân tộc, dựa vào sự tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Nga, phân tích hai xu hướng khách quan của phong trào dân tộc, V.I. Lênin đã khái quát lại thành "Cương lĩnh dân...

Dân tộc là gì? Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về dân tộc

Khái niệm dân tộc và các đặc trưng cơ bản của dân tộc; Dưới đây là quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về dân tộc: 1. Khái niệm, đặc trưng cơ bản của dân tộc Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, dân tộc là quá trình phát triển lâu dài của xã hội loài người, trải qua...

Thời đại ngày nay: nội dung, tính chất, đặc điểm và xu thế

Thời đại là gì? Những nội dung cơ bản của thời đại ngày nay; tính chất, mâu thuẫn và các xu thế vận động chủ yếu của thời đại ngày nay. 1. Khái niệm thời đại - Thời đại là một khái niệm khoa học dùng để phân kỳ lịch sử xã hội, phân biệt những nấc thang phát triển của...