Tác phẩm văn học là gì? Nội dung và hình thức của tác phẩm văn học