Sự biến đổi đối tượng của triết học qua các giai đoạn lịch sử