Sản xuất công nghiệp là gì? Đặc điểm, Vai trò của sản xuất công nghiệp đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế