Trang chủ Quốc phòng An ninh Quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng

Quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng

by Ngo Thinh
87 views

1. Theo quy định của Luật Quốc phòng, công dân có quyền và nghĩa vụ như thế nào về quốc phòng?

Trả lời: 

Điều 5 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định công dân có quyền và nghĩa vụ về quốc phòng như sau:

– Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.

– Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc; phải thực hiện nghĩa vụ quân sự; có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; chấp hành biện pháp của Nhà nước và người có thẩm quyền trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Công dân được tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; giáo dục quốc phòng và an ninh; trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng thủ dân sự theo quy định của pháp luật.

– Công dân phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân hoặc được huy động làm nhiệm vụ quốc phòng thì bản thân và thân nhân được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

– Công dân bình đẳng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

2. Hành vi nào bị nghiêm cấm trong lĩnh vực quốc phòng?

Trả lời: 

Điều 6 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực quốc phòng bao gồm các hành vi sau:

– Chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, Nhân dân, Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Thành lập, tham gia, tài trợ tổ chức vũ trang trái pháp luật.

– Điều động, sử dụng người, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trang bị, thiết bị, phương tiện để tiến hành hoạt động vũ trang khi chưa có lệnh hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc không có trong kế hoạch huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu đã được phê duyệt.

– Chống lại hoặc cản trở cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

– Lợi dụng, lạm dụng việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng để xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

– Phân biệt đối xử về giới trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Rate this post

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net