Trang chủ Kinh tế và Kinh doanh Quy trình Xây dựng Chiến lược (6 bước)

Quy trình Xây dựng Chiến lược (6 bước)

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 600 views

Xây dựng chiến lược (Strategy formulation) là quá trình lựa chọn cách thức hành động thích hợp nhất để thực hiện các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức và do đó đạt được tầm nhìn của tổ chức. Quá trình xây dựng chiến lược về cơ bản bao gồm sáu bước chính . Mặc dù các bước này không tuân theo một trình tự thời gian cứng nhắc, tuy nhiên chúng rất hợp lý và có thể dễ dàng thực hiện theo thứ tự này.

Thiết lập mục tiêu của tổ chức

– Thành phần quan trọng của bất kỳ tuyên bố chiến lược nào là thiết lập các mục tiêu dài hạn của tổ chức. Người ta biết rằng chiến lược nói chung là một phương tiện để thực hiện các mục tiêu của tổ chức. Mục tiêu nhấn mạnh trạng thái hiện có trong khi Chiến lược nhấn mạnh vào quá trình đạt đến đó. Chiến lược bao gồm cả việc xác định các mục tiêu cũng như phương tiện được sử dụng để thực hiện các mục tiêu đó. Vì vậy, chiến lược là một thuật ngữ rộng hơn, nó tin vào cách thức triển khai các nguồn lực để đạt được các mục tiêu.

Trong khi ấn định các mục tiêu của tổ chức, điều cần thiết là các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các mục tiêu phải được phân tích trước khi lựa chọn các mục tiêu. Khi đã xác định được mục tiêu và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chiến lược thì việc đưa ra các quyết định chiến lược rất dễ dàng.

Đánh giá Môi trường Tổ chức

– Bước tiếp theo là đánh giá môi trường kinh tế và công nghiệp chung mà tổ chức hoạt động. Điều này bao gồm việc xem xét vị trí cạnh tranh của tổ chức. Điều cần thiết là phải tiến hành đánh giá định tính và định lượng dòng sản phẩm hiện có của tổ chức. Mục đích của việc xem xét như vậy là để đảm bảo rằng các yếu tố quan trọng đối với sự thành công trong cạnh tranh trên thị trường có thể được phát hiện để ban lãnh đạo có thể xác định điểm mạnh và điểm yếu của bản thân cũng như điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh.

Sau khi xác định được điểm mạnh và điểm yếu của mình, tổ chức phải theo dõi các động thái và hành động của đối thủ cạnh tranh để phát hiện ra các cơ hội có thể xảy ra của các mối đe dọa đối với thị trường hoặc các nguồn cung ứng của mình.

Đặt mục tiêu định lượng

– Trong bước này, một tổ chức phải thực tế cố định các giá trị mục tiêu định lượng cho một số mục tiêu của tổ chức. Ý tưởng đằng sau việc này là so sánh với những khách hàng lâu năm, để đánh giá sự đóng góp có thể được thực hiện bởi các khu vực sản phẩm hoặc bộ phận điều hành khác nhau.

Nhắm mục tiêu trong bối cảnh với các kế hoạch của bộ phận

– Trong bước này, những đóng góp của từng bộ phận hoặc bộ phận hoặc loại sản phẩm trong tổ chức được xác định và theo đó việc lập kế hoạch chiến lược được thực hiện cho từng đơn vị con. Điều này đòi hỏi phải phân tích kỹ lưỡng các xu hướng kinh tế vĩ mô.

Phân tích Hiệu suất

– Phân tích hiệu suất bao gồm việc phát hiện và phân tích khoảng cách giữa hiệu suất theo kế hoạch hoặc mong muốn. Tổ chức phải thực hiện đánh giá quan trọng về kết quả hoạt động trong quá khứ, tình trạng hiện tại và các điều kiện mong muốn trong tương lai của tổ chức. Đánh giá quan trọng này xác định mức độ chênh lệch tồn tại giữa thực tế thực tế và nguyện vọng lâu dài của tổ chức. Tổ chức đã cố gắng ước tính điều kiện có thể xảy ra trong tương lai nếu các xu hướng hiện tại vẫn tiếp diễn.

Lựa chọn Chiến lược

– Đây là bước cuối cùng trong Xây dựng Chiến lược. Đường lối hành động tốt nhất thực sự được chọn sau khi xem xét các mục tiêu của tổ chức, sức mạnh của tổ chức, tiềm năng và hạn chế cũng như các cơ hội bên ngoài.

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net