Trang chủ Kinh tế và Kinh doanh Quy trình quản lý chiến lược

Quy trình quản lý chiến lược

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 347 views

Quá trình quản lý chiến lược có nghĩa là xác định chiến lược của tổ chức. Nó cũng được định nghĩa là quá trình mà các nhà quản lý đưa ra lựa chọn một tập hợp các chiến lược cho tổ chức để giúp tổ chức đạt được hiệu suất tốt hơn.

Quản lý chiến lược là một quá trình liên tục nhằm đánh giá hoạt động kinh doanh và các ngành mà tổ chức có liên quan; đánh giá đối thủ cạnh tranh của nó; và xác định các mục tiêu để đáp ứng tất cả các đối thủ cạnh tranh hiện tại và tương lai, sau đó đánh giá lại từng chiến lược.

Quy trình quản lý chiến lược có bốn bước sau:

  1. Xác định môi trường – Xác định môi trường đề cập đến một quá trình thu thập, xem xét kỹ lưỡng và cung cấp thông tin cho các mục đích chiến lược. Nó giúp phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến một tổ chức. Sau khi thực hiện quá trình phân tích môi trường, ban lãnh đạo nên đánh giá nó trên cơ sở liên tục và cố gắng cải thiện nó.
  2. Xây dựng chiến lược – Xây dựng chiến lược là quá trình quyết định hành động tốt nhất để hoàn thành các mục tiêu của tổ chức và do đó đạt được mục đích của tổ chức. Sau khi tiến hành xác định môi trường, các nhà quản lý hình thành các chiến lược công ty, doanh nghiệp và chức năng.
  3. Thực hiện chiến lược – Thực hiện chiến lược (hay thực thi chiến lược) ngụ ý làm cho chiến lược hoạt động như dự định hoặc đưa chiến lược đã chọn của tổ chức vào hoạt động. Thực hiện chiến lược bao gồm thiết kế cấu trúc của tổ chức, phân phối các nguồn lực, phát triển quá trình ra quyết định và quản lý nguồn nhân lực.
  4. Đánh giá chiến lược – Đánh giá chiến lược là bước cuối cùng của quá trình quản lý chiến lược. Các hoạt động đánh giá chiến lược chính là: đánh giá các yếu tố bên trong và bên ngoài vốn là gốc rễ của các chiến lược hiện tại, đo lường hiệu suất và thực hiện các hành động khắc phục / sửa chữa. Đánh giá đảm bảo rằng chiến lược tổ chức cũng như việc thực hiện nó đáp ứng các mục tiêu của tổ chức.

Các thành phần này là các bước được thực hiện, theo thứ tự thời gian, khi lập một kế hoạch quản lý chiến lược mới. Các doanh nghiệp hiện tại đã lập kế hoạch quản lý chiến lược sẽ quay lại các bước này theo yêu cầu của tình huống, để thực hiện những thay đổi cần thiết.

 

quy trình quản lý chiến lược
Các thành phần của Quy trình Quản lý Chiến lược
 

Quản lý chiến lược là một quá trình liên tục. Do đó, phải nhận ra rằng mỗi thành phần tương tác với các thành phần khác và sự tương tác này thường xảy ra trong điệp khúc.

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net