Quản lý kinh tế là gì? Bản chất, vai trò, đặc điểm của quản lý kinh tế