Các loại phương tiện đường sắt đô thị và phương án lồng ghép