Phương pháp sử dụng bảng câu hỏi – trả lời bằng viết