Phát triển nông nghiệp bền vững là gì? Đặc trưng & tiêu chí đánh giá